Thông tin về tình hình dịch cúm gia cầm, LMLM và dịch tai xanh ngày 02/9/2008

03/09/2008

I. TÌNH HÌNH DỊCH

1. Dịch cúm gia cầm

Trong  ngày không có báo cáo ổ dịch phát sinh từ các địa phương.

Hiện nay, cả nước còn Bến Tre (15 ngày) có dịch cúm gia cầm chưa qua 21 ngày.

2. Dịch Lở mồm long móng

Trong  ngày không có báo cáo ổ dịch phát sinh từ các địa phương.

Hiện nay, cả nước đã khống chế dịch thành công.

3. Dịch Tai xanh trên lợn

Trong  ngày không có báo cáo ổ dịch phát sinh từ các địa phương.

Hiện nay, cả nước có 4 tỉnh là: Quảng Trị (20 ngày), Lào Cai (14 ngày), Trà Vinh (10 ngày) và Bến Tre có dịch tai xanh chưa qua 21 ngày.

II. CÔNG TÁC PHÒNG CHỐNG DỊCH 

Lãnh đạo Cục Thú y và các Cơ quan Thú y các vùng đang trực tiếp xuống các địa phương có dịch để chỉ đạo và hỗ trợ chống dịch./.

Theo cục thú y

Trả lời